حافظیه شیراز

حافظیه شیراز

حافظیه شیراز

قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

 

شراب بی غش و ساقی خوش

دو دام ِ رَهند

که زیرکان جهان از کمندشان نرهند

من ارچه عاشقم و

رند و

مست و

نامه سیاه

هزار شکر

که یاران شهر بی گُنهَند

جفا

نه پیشه درویشی است و راهروی

بیار باده که

این سالکان نه مرد رَه اند

مبین حقیر گدایان عشق را

کاین قوم

شهان بی کمر و خسروان بی کُلهَند

بهوش باش

که هنگام باد استغنا

هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند

مکن

 که کوکبه ی دلبری شکسته شود

چو بندگان بگریزند و چاکران بِجَهند

غلام همت دردی کشان یکرنگم نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهَند

قدم من به خرابات

جز به شرط ادب

 که سالکان درش محرمان پادشهَند

جناب عشق بلندست همتی حافظ

که عاشقان

ره ِ بی همتان

به خود ندهند.

شیراز را همیشه بگردیم

جاذبه های گردشگری شیراز

Golvagiah.com

سایت گل و گیاه

کلیه حقوق وب سایت نزد دانشنامه گل و گیاه محفوظ است.